Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Provincie Groningen werkt aan toekomstbestendige economie en wendbare arbeidsmarkt

Uitvoeringsprogramma Groningen@Work vast

Uitvoeringsprogramma Groningen@Work vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsprogramma Groningen@Work 2020-2023 vastgesteld. 

Het programma richt zich op het bouwen aan een toekomstbestendige economie. De drie thema’s zijn: digitalisering van het MKB, verduurzaming van de industrie en een wendbare arbeidsmarkt. De provincie wil hiermee zoveel mogelijk Groningers aan het werken krijgen en houden. Voor het uitvoeringsprogramma is 4,3 miljoen euro beschikbaar gesteld in de begroting 2021. Het plan is ter informatie aangeboden aan Provinciale Staten.

Digitalisering MKB
Net als voorgaande jaren zet de provincie Groningen in op het verbeteren van de digitale bereikbaarheid door onder meer de verdere aanleg van snel internet in de hele provincie. Daarnaast investeren we in versterking van het ecosysteem voor de IT-sector, bijvoorbeeld door startups te koppelen aan investeerders. Dit maakt onze provincie aantrekkelijk voor werknemers én werkgevers. Ook zetten we in op digitalisering van het MKB, de industrie en de inwoners. Tot slot gebruiken we digitalisering voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals de leefbaarheid op het platteland.

Verduurzamen industrie
Een tweede pijler is de vergroening van de industrie waar veel grondstoffen en energie gebruikt worden. Verduurzaming van de industrie is nodig om de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent te verlagen en de Klimaatafspraken van Parijs te halen. We zetten samen met bedrijven in op de ontwikkeling van groene grondstoffen als bouwstof voor duurzamere producten, op groene productieprocessen en energie, zoals groene waterstof. Ook stimuleren we de ontwikkeling van de circulaire economie door hergebruik van grondstoffen en energiebesparing. Zo verduurzamen we de hele industriële keten. Verder zet de provincie in op versterking van onderzoek, innovatie en industriële infrastructuur, zoals in de recente Suikeragenda.

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol: “De industrie is een belangrijke werkgever in onze provincie. Vergroening geeft bestaande bedrijven toekomstperspectief en helpt de wereld groener te maken voor toekomstige generaties. Dat ondersteunen we als provincie graag, bijvoorbeeld met subsidies en verdere samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen. Zo proberen we via Chemport Europe nieuwe duurzame bedrijven naar Groningen te halen om meer groene banen te creëren en zoveel mogelijk duurzame investeringen uit te lokken.”

Wendbare arbeidsmarkt
We werken aan een wendbare arbeidsmarkt waarbij goed gekwalificeerd personeel meebeweegt met de continue veranderende eisen en ontwikkelingen. We stimuleren de overgang naar een lerende economie, waar Groningers hun vaardigheden op peil houden en makkelijker van baan én bedrijfstak kunnen wisselen. Dit doen we door scholing, het verbeteren van de aansluiting van onderwijs met arbeidsmarkt en het vergroten van de kansen voor mensen met afstand tot werk.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “In de snel veranderende arbeidsmarkt moeten mensen iets nieuws kunnen vinden vóór ze hun baan kwijtraken. We doen dat op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via de Scholingsalliantie Noord waarbij scholing, training en ontwikkeling bereikbaar is voor diverse doelgroepen. Of op het gebied van ICT, het Groningen Digital Business Centre waar wetenschap en bedrijven samen werken aan het ontwikkelen en delen van kennis. Het streven is zoveel mogelijk werk voor zoveel mogelijk mensen.”

Het uitvoeringsprogramma is een uitwerking van de kadernota Groningen@Work 2020-2023 die Provinciale Staten in december 2019 vaststelden.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd