Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Gemeente Oldambt koopt voormalig ziekenhuis Winschoten

Promotie Noord

Nieuwe kansen voor herontwikkeling noordelijke binnenstad

Gemeente Oldambt heeft het gebouw en het terrein van het oude ziekenhuis in Winschoten gekocht. Wethouder Erich Wünker vertelt: “We hebben het als gemeente op dit moment financieel niet makkelijk. Bij dit besluit zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Verpaupering ligt op de loer. En dat kunnen we, omwille van de toekomst van onze binnenstad, niet laten gebeuren. Herontwikkeling van het gebied rondom het ziekenhuis biedt de mogelijkheid om de Klinker/Aldi/Jumbo en het Stadspark te verbinden met de binnenstad. Zo ontstaat met de juiste invulling een samenhangend en toekomstbestendig geheel. De afgelopen jaren is er met steun van de provincie voor miljoenen geïnvesteerd in de binnenstad. Juist deze prominente entree verdient het om te worden afgemaakt.” Hij vervolgt: “Op dit moment gaat onze aandacht vooral uit naar de coronacrisis, die ook de ondernemers in onze binnenstad heel hard raakt. Toch zijn er zaken die al langer lopen en wel door moeten gaan. Dit is er één van. We gaan direct aan de slag, want vóór 1 december 2020 willen we een herontwikkelingsvisie klaar hebben.”

Wat vooraf ging
In verband met de verhuizing van het ziekenhuis naar de nieuwe locatie in Scheemda besloot het college in juli 2018 tot een actieve gebiedsontwikkeling van de omgeving Stikkerlaan. Met de directie van Outlet Groningen B.V. zijn sindsdien verschillende gesprekken gevoerd, gericht op de aankoop van de locatie. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het college op 17 maart 2020 besloten heeft het voormalig ziekenhuis te kopen voor een bedrag van € 750.000,-.

Overwegingen
De locatie Sint Lucas heeft op dit moment een negatieve invloed op het naastgelegen noordelijke deel van de Langestraat. Daarentegen heeft het ook de potentie in zich om de binnenstad af te maken. De enige manier voor de gemeente om de regie te houden wat betreft ontwikkelingsrichting, tempo en kwaliteit is het hebben van grondpositie. Gezien de strategische ligging van deze locatie ten opzichte van de binnenstad, vindt het college dit belangrijk.

Toekenning subsidie door provincie
Omdat de provincie ook inziet dat de problematiek ten aanzien van het ziekenhuisterrein het gevolg is van de verplaatsing van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) naar Scheemda heeft zij een subsidie voor de aankoop van het achterblijvende voormalige ziekenhuisterrein toegezegd van €700.000,-. Dit betreft een reeds eerder door Gedeputeerde Staten in 2014 vastgestelde reservering waar nu uitbetaling uit kan plaatsvinden. Bij het verstrekken van een achtergestelde lening van 10 miljoen euro aan OZG is destijds door de provincie besloten om het zogenaamde rente-surplus op de lening te reserveren voor een bijdrage in de herbestemming van de voormalige locatie van het Ommelander Ziekenhuis. Bij de besluitvorming over het verstrekken van bovengenoemde lening is Provinciale Staten hierover geïnformeerd (Voordracht 53/2014).

Vervolg

Om de ruimtelijke ontwikkelingsrichtingen op het voormalig ziekenhuisterrein en de daaraan verbonden kosten en opbrengsten goed in beeld te krijgen en een verantwoorde keuze te kunnen maken, is nader onderzoek nodig. Dit onderzoek vindt de komende periode plaats in samenwerking met alle stakeholders.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd