Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Herstel stikstofschade aan heideterreinen in Westerwolde

Promotie Noord

De provincie verleent Staatsbosbeheer een subsidie van 35.700 euro om een aantal heideterreinen in Westerwolde te herstellen.

Door de neerslag van stikstof zijn hier veel grassen, struiken en bomen gaan groeien. Met verdroging van de bodem tot gevolg. Om de heide te herstellen wordt er bijvoorbeeld geplagd, waardoor de bodem vochtiger wordt en het regenwater weer beter vasthoudt. Het doel van de maatregelen is zeldzame soorten zoals het veenbesblauwtje, de bruine vuurvlinder en de levendbarende hagedis die er nu nog voorkomen, te behouden. De gebieden zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

Het gaat onder meer om de heideterreinen bij Sellingen. De begrazing door schapen helpt onvoldoende voor behoud van de heide. Delen van het terrein worden geplagd en aan de rand van het heidegebied worden bomen geringd, een methode waarbij een deel van de bast wordt verwijderd, waardoor de boom sterft, maar blijft staan en zo nog waardevol is voor de natuur. Hierdoor kan de heide herstellen en krijgen bijbehorende plantensoorten opnieuw de kans om hier te groeien. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het verbeteren van de waterkwaliteit van de Veendiepseplassen.

Lieftinghsbroek
De natuurterreinen liggen in de omgeving van het Lieftinghsbroek, het Natura 2000-gebied in Groningen dat last heeft van een overschot aan stikstofdepositie. Maar stikstof heeft ook effect op de kwaliteit van de andere natuurterreinen in Westerwolde. Investeren in deze terreinen is nodig om ook hier de gestelde natuurdoelen te halen. Daarom ondersteunen we Staatsbosbeheer bij het project om met tijdig herstel de effecten van stikstof op de kwetsbare natuur terug te dringen. Als er geen maatregelen worden genomen, zullen er zeldzame soorten uit deze gebieden verdwijnen.

Aanpak stikstofproblematiek
Rijk en provincies werken samen, ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, aan een integrale stikstofaanpak. Een aanpak waarmee de natuur in Nederland beter wordt beschermd en er tegelijkertijd ruimte wordt gemaakt voor economische en maatschappelijke initiatieven. Uitgangspunten hierbij zijn daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven. De aanpak is tweeledig: aan de ene kant neemt het Rijk generieke bronmaatregelen en andere kant neemt de provincie maatregelen in en rondom het Natura 2000-gebied.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd