Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Duurzaamheidsbeleid 2020-2025 gemeente Westerkwartier vastgesteld

Duurzaamheidsbeleid 2020-2025 gemeente Westerkwartier vastgesteld

Het college van de gemeente Westerkwartier heeft het Duurzaamheidsbeleid 2020-2025 en het bijbehorende jaarplan 2020-2021 vastgesteld.

Hierin staat aangegeven met welke duurzame initiatieven de gemeente aan de slag gaat.

Wethouder Hielke Westra: “Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van dit college. Wij zijn al voortvarend bezig en willen met dit samenhangend beleidsdocument onze weg naar de toekomst uitstippelen. Hoe we dat gaan doen? Stap voor stap, volgens jaarlijkse werkplannen”.

De Visie Hernieuwbare Elektriciteit, die in ap ril 2020 door de raad is vastgesteld, leverde belangrijke input op voor het Duurzaamheidsbeleid. Evenals voor het zogenaamde ‘bod’ voor duurzame elektriciteitsbronnen in de Regionale Energiestrategie(RES) Groningen. Daarin zijn de ideeën en tips die zijn ‘opgehaald’ bij de inwoners meegenomen.

Speerpunten
Het plan is als het ware een overkoepelende  ‘paraplu’ voor nieuwe en al in gang gezette duurzame initiatieven en bevat de speerpunten waarop de gemeente de komende jaren wil gaan inzetten. De speerpunten hebben betrekking op drie hoofdonderwerpen: toekomstbestendige woonsituatie, klimaatvriendelijke leefomgeving en circulaire economie.

Toekomstbestendige woonomgeving
Een toekomstbestendige woonomgeving wordt bereikt als iedereen zoveel mogelijk energie weet te besparen; alles wat er niet gebruikt wordt hoeft immers ook niet geleverd en opgewekt te worden. Verder moet iedereen zich schone energie kunnen veroorloven, ook de mensen met de smalle beurs. De gemeente wil iedereen hierover zo goed en compleet mogelijk voorlichten. Er wordt daarvoor nog steviger ingezet op de voorlichting via het Energieloket Groningen, energiecaches, educatie in het onderwijs, voor volwassenen en via gerichte campagnes. Verder wordt er onder andere een Fonds duurzame woningverbetering in het leven geroepen, waardoor ook de mensen die van zich zelf niet leenkrachtig genoeg zijn, toch een lening kunnen krijgen om duurzame maatregelen in hun woning te treffen. Ook zijn er mogelijkheden voor een starterslening (voor het verduurzamen van de woning) en een ‘blijverslening’ voor mensen die wat ouder zijn en na wat aanpassingen, nog graag een poos in hun woning willen blijven wonen. Al deze mogelijkheden worden in één regeling ondergebracht onder de noemer: één aanvraagsystematiek en één budget.

Klimaatvriendelijke leefomgeving
In de klimaatvriendelijke leefomgeving worden bijvoorbeeld zonneparken goed ingepast in het landschap in overleg met de inwoners. De gemeente hecht veel er veel waarde aan dat de opbrengsten van de zonneparken (deels) ook ten goede komen aan de mensen in de dorpen waar zo’n park wordt gerealiseerd. Dat geldt ook als een grote ontwikkelaar dergelijke parken wil bouwen. De basis hiervoor is al gelegd in de Visie hernieuwbare elektriciteit.

Circulaire economie
Hiermee wordt een systeem van gesloten kringlopen bedoeld, waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en er hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. Hiermee worden er mogelijkheden gecreëerd voor nieuwe, schone verdienmodellen voor bedrijven. Afval zal veel vaker een nieuwe grondstof zijn in plaats van dat het gestort of verbrand wordt. Een mooi voorbeeld hiervan is dat de gemeente afvalbakken, bankjes en ander straatmeubilair aanschaft van volledig gerecycled materiaal.

Maatwerk
Het beleid krijgt de komende jaren gestalte in samenwerking met onder andere energiecoöperaties, de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, netbeheerders, woningcorporaties en bedrijfsleven en niet in de laatste plaats de inwoners. De wijze waarop dit gaat gebeuren zal van geval tot geval verschillen, omdat dit steeds maatwerk is.

Animatiefilm
Uitleg over het Duurzaamheidsbeleid is te vinden op www.westerkwartier.nl/duurzaamheid. Daar staat ook een link naar een animatiefilm. 

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd